20200207 115140 980x569Krizni štab za suzbijanje zarazne bolesti Covid-19, na sednici održanoj 11. avgusta 2020. godine, doneo Zaključak o usvajanju Stručnog uputstva za organizaciju i realizaciju obrazovno-vaspitnog rada u osnovnoj školi u školskoj 2020/2021. godini, Stručnog uputstva za organizovanje i ostvarivanje nastave neposrednim putem i putem učenja na daljinu za srednje škole u školskoj 2020/2021. godini i Uputstvo o merama zaštite zdravlja učenika i zaposlenih za osnovne i srednje škole (Zaključak 08 Broj: 53-6306/2020-1 od 11. avgusta 2020. godine), kojima se bliže uređuju pitanja organizacije i sprovođenja obrazovno-vaspitnog rada u uslovima koji zahtevaju primenu niza preventivnih i zaštitnih mera u borbi protiv virusa Covid-19.
Usvojena akta su osnova za organizovanje, planiranje i programiranje ukupnog obrazovno-vaspitnog rada u školama u otežanim uslovima, počevši od 1. septembra 2020. godine.
Na osnovu odgovarajućeg stručnog uputstva Pedagoški kolegijum treba da predloži način organizacije nastave u školi koji će se zasnivati na opisanim modelima. Polazišta u pripremi predloga treba da budu, pre svega, analiza prostornih uslova u školi i rezultati izjašnjavanja roditelja. Podsećamo da roditelji imaju pravo i obavezu da se izjasne da li će u postojećim epidemiološkim uslovima dozvoliti da njihovo dete/deca pohađaju nastavu ili će se opredeliti za učenje na daljinu (TV časovi putem Javnog servisa RTS). Konačno, odluka o modelu ili modelima nastave na nivou ustanove treba da bude doneta uz učešće svih članova Nastavničkog veća.
U narednom periodu na regionalnom ili opštinskom nivou biće održani sastanci sa direktorima škola, kao vid dodatne podrške školama u rešavanju konkretnih stručnih i/ili organizacionih pitanja od značaja za uspešan početak školske godine. Za stručnu pomoć u organizovanju nastave i izboru odgovarajućeg modela direktori škola se mogu obratiti prosvetnim savetnicima u nadležnoj školskoj upravi.
Izvor: MPNTR