IZVOD IZ ZAKONA O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA U VEZI SA JEDINSTVENIM INFORMACIONIM SISTEMOM PROSVETE
Evidencija i javne isprave
Član 10.
Ustanova vodi propisanu evidenciju i izdaje javne isprave, u skladu sa posebnim zakonom.
 
Član 10a
Ustanova vodi bazu podataka u okviru jedinstvenog informacionog sistema prosvete.
Baza podataka predstavlja skup svih evidencija propisanih posebnim zakonom koje ustanova vodi u elektronskom obliku,
Evidencije koje vodi ustanova predstavljaju skup podataka o ustanovi, deci i učenicima, roditeljima, starateljama i hraniteljima i zaposlenima.
Jedinstveni informacioni sistem prosvete čine objedinjeni podaci iz evidencija svih ustanova koji se vode kao baza podataka i koji uspostavlja i kojim upravlja ministvo nadležno za poslove obrazovanja (u daljem tskstu: Ministarstvo).
Podaci o evidencijama
Član10b
Podaci o ustanovi predstavljaju skup opštah podataka kojima se određuje pravni status ustanove, status ustanove u sistemu obrazovanja i vaspitanja, podaci o programima koje ustanovv realizuje, podaci o objektu ustanove, akgivima i organima ustanove i rezultatima spoljašnjeg vrednovanja ustanove.
Podaci o deci i učenicima, roditeljima, starateljima i hraniteljima i zaposlenima predstaaljaju skup ličnih podataka krjima se određuje njihov identitet, obrazovna, socijalni i zdravstveni status i potrebna obrazovna, socijalna i zdravstvena podrška.
Za određivanje identiteta prikupljaju se sledeći podaci: ime, prezime, jednnstvenn matični broj građana, datum rođenja, mesto rođenja, država i mesto stanovanja, adresa, kontakt telefon i drugi podaci u skladu sa posebnim zakonom.
Za određivanje obrazovnog statusa dece i učenika prikupljaju se podaci o upisanom području rada i smeru, o jeziku na kome se izvodi obrazovno-vaspitni rad, izbornim predmetima, stranim jezicima, obrazovanju po individualnom obrazovnom planu, ocenama po klvsifikacionim periodima, podaci o polaganim ispitima, nagradama i pohvalama osvojenim tokom procesa obrazova-nja, izostancima, vladanju i izdatim javnim ispravama.
Za određivanje socijalnog statusa dece i učenika prikupljaju se podaci o uslovima stanovanja i stanju porodnce. Za određivanje socijalnog statusa roditelja, staratelja i hranitelja prikupljaju se podaci o stečenoj stručnoj spremi, zanimanju i obliku zaposlenja, a za zaposlene u ustanovama podaci o zanimanju, stručnoj spremi, zaposlenju, lncenci, plati, napredovanju i kretanju u službi.
Za određnvanje zdravstvsnog statusa dece i učenika prikupljaju se podaci dobijeni na osnovu procene potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene i socijalne podrške koju utvrđuje interresorna komisija.
Bliže uslove i način vođenja, prikupljanja, unosa, ažuriranja, dostupnosgi podataka koji se unose u evidencije i javne isprave i druga pitanja od značaja za vođenje evidencija: i izdavanje javnih nsprava, propisuje ministar nadležan za poslove obrazovanja (u daljem tekstu: ministar).
Lični podaci upisani u evidenciju prikupljaju se, obrađuju, čuvaju i koriste za potrebe obrazovno-vaspitnog rada, u skladu sa posebnim zakonom.
Nadležnom ministarstvu dostavljaju se podaci u statističkom obliku, osim ličnnh podataka potrebnih za vođenje registra o licencama za nastavnika, vaspitača i stručnog saradnika, direktora i sekretara ustanove.
Svrha obrade podataka
Član 10v
Svrha obrade podagaka je obezbeđivanje indikatora radi praćenja obuhvata dece i učenika, efikasnog i kvalitetnog funkcionisanja obrazovno-vaspitiog sistema, plaviranja obrazovne palitike, praćenje, proučavanje i unapređivanje obrazovno-vaspitnog nivoa dece i učenika, profesionalnog statusa i usavršavanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika, rada obrazovno-vaspitnih ustanova, efikasno finansiranje sistema obrazovanja i vaspitanja i stvaranje osnova za sprovođenje nacionalnih i međunarodnih istraživanja u oblasti obrazovanja i vaspitanja.
Zaštita podataka
Član 10g
Svi vidovi prikupljanja, držanja, obrade i korišćenja podataka sprovode se u skladu s posebnim zakonom, uz poštovanje načela propisanih zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti.
Za potrebe naučnoistraživačkog rada i prilikom izrade obrazovno-političkih i statističkih analiza, lični podaci ko-riste se i objavljuju na način kojim se obezbeđuje zaštita identi-teta učesnika obrazovanja i vaspitanja.
Korišćenje podataka
Član 10d
Korisnik podataka iz jedinstvenog informacionog sistema prosvete može biti državni i drugi organ i organizacija, kao i pravno i fizičko lice, pod uslovom da je zakonom ili drugim propisima ovlašćeno da traži i prima podatke, da su ti podaci neophodni za izvršenje poslova iz njegove nadležnosti ili slu-že za potrebe istraživanja, i da obezbedi zaštitu ličnih poda-taka.
Podaci u bazi podataka i jedinstvenom informacionom si-stemu prosvete moraju biti bezbednim merama zaštićeni od neo-vlašćenog pristupa i korišćenja.
Bliže uslove i načnn uspostavljanja jedinstvenog infor-čacnovog sastema prosvete, prikupljanja, unosa, ažuriranja, do-stupnosti podataka i druga pitanja od zvačaja za taj sistem, propisuje ministar.
Ažurnranje i čuvanje podataka
Član 10đ
Podaci u evidencijama, odnosno bazi podataka ažuriraju se na dan nastanka promene, a najkasvije u roku od 30 dana od dana nastanka promene.
Rošvi čuvaaa podataka u evidencijama, odnosno bazi poda-taka i podataka u jedinstvenom informacinom sistemu prosvete uređuju se posebnim zakonom.

 

Nadležnost Ministarstva

Član 25.
  U obezbeđivanju uslova za ostvarivanje prava dece, učenika i odraslih na besplatno obrazovanje i drugih prava utvrđenih ovim zakonom, Ministarstvo preduzima sve neophodne mere kojima se u potpunosti obezbeđuje ostvarivanje tih prava.
Ministarstvo obezbeđuje fukcionisanje sistema obrazovanja i vaspitanja, u skladu sa opštim principima i ciljevima obrazovanja i vaspitanja, a naročito:
 
6) uspostavlja i upravlja jedinstvenim informacionim sistemom prosvete u Republici Srbiji, stara se o nesmetanom protoku podataka i obezbeđuje dostupnost i zaštitu podataka;

 

Nadležnost i odgovornost direktora ustanove
Član 62.
Direktor je odgovoran za zakonitost rada i za uspešno obavljanje delatnosti ustanove.
Direktor za svoj rad odgovara organu upravljanja i ministru.
Osim poslova utvrđenih zakonom i statutom ustanove, direktor:
 
10) stara se o blagovremenom i tačnom unosu i održavanju ažurnosti baze podataka o ustanovi u okviru jedinstvenog informacionog sistema prosvete;

 

Prestanak dužnosti direktora
Član 63.
Dužnost direktora ustanove prestaje: istekom mandata, na lični zahtev, sticanjem uslova za mirovanje radnog odnosa, prestankom radnog odnosa i razrešenjem. Odluku o prestanku dužnosti direktora donosi organ upravljanja.
Organ upravljanja razrešava direktora ustanove ako je utvrđeno da:
 
9) direktor nije obezbedio da se u okviru jedinstvenog informacionog sistema prosvete vrši blagovremen i tačan unos i održavanje ažurne baze podataka ustanove;