1143206 puzzle conceptZakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017, 27/2018 - dr. zakoni i 10/2019)

Zakon o predškolskom vaspitanju i obrazova  ("Sl. glasnik RS", br. 18/2010, 101/2017, 113/2017 - dr. zakon, 95/2018 - dr. zakon i 10/2019)

Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju ("Sl. glasnik RS", br. 55/2013, 101/2017, 27/2018 - dr. zakon i 10/2019)

Zakon o srednjem obrazovanju i vaspitanju ("Sl. glasnik RS", br. 55/2013, 101/2017 i 27/2018 - dr. zakon)

Zakon o obrazovanju odraslih ("Sl. glasnik RS", br. 55/2013, 88/2017 - dr. zakon i 27/2018 - dr. zakon)

 

Zakon o udžbenicima ("Sl. glasnik RS", br. 27/2018)
Zakon o društvenoj brizi o deci ("Sl. glasnik RS", br. 49/92, 29/93, 53/93, 67/93, 28/94, 47/94, 48/94, 25/96, 29/2001, 16/2002 - dr. zakon, 62/2003 - dr. zakon, 64/2003 - ispr. dr. zakona, 101/2005 - dr. zakon, 18/2010 - dr. zakon i 113/2017 - dr. zakon)

Pravilnik o dodatnoj obrazovnoj, zdravstvenoj i socijalnoj podršci detetu, učeniku i odraslom ("Službeni glasnik RS", broj 80 od 24. oktobra 2018.).

Pravilnik o ocenjivanju učenika u osnovnom obrazovanju i vaspitanju ("Službeni glasnik RS", broj 34 od 17. maja 2019.)

Pravilnik o ocenjivanju učenika u srednjem obrazovanju i vaspitanju ("Sl. glasnik RS", br. 82/2015)

Pravilnik o stalnom stručnom usavršavanju i napredovanju u zvanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika (Službeni glasnik RS", br. 81 od 31. avgusta 2017, 48 od 22. juna 2018.)

Pravilnik o bližim uslovima za utvrđivanje prioriteta za upis dece u predškolsku ustanovu ("Sl. glasniku RS", br. 44 od 17. juna 2011)

Pravilnik o osnovama vaspitnog programa (3/2015-1)

Pravilnik o programu svih oblika rada stručnih saradnika ("Prosvetni glasnik", br. 5/2012 od 19.06.2012. godine)

Pravilnik o standardima kvaliteta rada ustanove (Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik, br. 14/2018 od 02.08.2018. godine)

Pravilnik o vrednovanju kvaliteta rada ustanova (Službeni glasnik RS, br. 10/2019 od 15.02.2019. godine)

Pravilnik o standardima kompetencija direktora ustanova obrazovanja i vaspitanja ("Sl. glasnik RS", br. 38/2013)

Pravilnik o programu završnog ispita u osnovnom obrazovanju i vaspitanju ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 1/2011, 1/2012, 1/2014, 12/2014 i 2/2018)

Pravilnik o upisu učenika u srednju školu ("Sl. glasnik RS", br. 23/2018 i 30/2019)

Pravilnik o načinu prilagođavanja sadržaja i/ili formata udžbenika ("Službeni glasnik RS", broj 55 od 2. juna 2017)

Pravilnik o bližim uslovima i standardima za pružanje usluga socijalne zaštite ("Službeni glasnik RS", br. 42 od 14. maja 2013, 89 od 16. novembra 2018, 73 od 11. oktobra 2019.