unnamedMinistarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvija u saradnji sa UNICEF-om i Centrom za interaktivnu pedagogiju (CIP) izdalo priručnik za škole „Ka sigurnom i podsticajnom školskom okruženju“ i priručnik za vaspitače „Vrtić kao sigurno i podsticajno okruženje za učenje i razvoj dece“.

Priručnik „Ka sigurnom i podsticajnom školskom okruženju“ je nastao kao rezultat iskustva zaposlenih iz škola, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, UNICEF-a i civilnog sektora i predstavlja i integrisanje znanja, iskustva i resursa nastalih tokom realizacije i evaluacije programa „Škola bez nasilja“. Priručnik sadrži materijale koji se mogu koristiti prilikom planiranja i realizacije preventivnih aktivnosti u cilju sprečavanja nasilja u radu sa učenicima, roditeljima i nastavnicima.

pravilniciPravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o protokolu postupanja u ustanovi u odgovoru na nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje, objavljen je 31. jula 2020 godine ("Službeni glasnik RS", br. 46 od 26. juna 2019, 104 od 31. jula 2020) i primenjivaće se počev od školske 2020/2021. godine.

 

vodicMinistarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u saradnji sa UNICEF-om i Centrom za interaktivnu pedagogiju izdalo je priručnik „Ka sigurnom i podsticajnom školskom okruženju

Priručnik ističe značaj škole kao zajednice koja uči, u kojoj se neguju vrednosti na kojima počiva sigurno i podsticajno okruženje za razvoj i učenje. Da bi se izgradilo bezbedno i podsticajno okruženje za učenike, njihove roditelje, kao i sve zaposlene u školi neophodna je saradnja i angažovanje svih zaposlenih, doslednost u poštovanju pravila i normi ponašanja, briga i posvećenost svakom detetu uz dobru saradnju unutar škole.