unnamedMeđunarodno istraživanje Deca Evrope na internetu (engl. EU Kids Online) jedno je od najvažnijih evropskih istraživanja o korišćenju digitalne tehnologije i interneta kod dece i mladih. Srbija se priključila mreži Deca Evrope na internetu sredinom 2018. godine. Istraživanje je realizovano na reprezentativnom uzorku od 1150 učenika i učenica, uzrasta 9-17 godina, iz 60 škola (40 osnovnih  i 20 srednjih) sa teritorije cele Srbije.
Korišćeni su papir-olovka upitnici. Istraživanje je realizovao Institut za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu u saradnji sa Departmanom za medije i komunikacije Univerziteta u Oslu, koji je ujedno i podržao istraživanje zajedno sa MPNTR, MTTT, Misijom OEBS-a u Srbiji i kancelarijom UNICEF-a za Srbiju. 
Istraživanje: