unnamedMinistarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvija u saradnji sa UNICEF-om i Centrom za interaktivnu pedagogiju (CIP) izdalo priručnik za škole „Ka sigurnom i podsticajnom školskom okruženju“ i priručnik za vaspitače „Vrtić kao sigurno i podsticajno okruženje za učenje i razvoj dece“.

Priručnik „Ka sigurnom i podsticajnom školskom okruženju“ je nastao kao rezultat iskustva zaposlenih iz škola, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, UNICEF-a i civilnog sektora i predstavlja i integrisanje znanja, iskustva i resursa nastalih tokom realizacije i evaluacije programa „Škola bez nasilja“. Priručnik sadrži materijale koji se mogu koristiti prilikom planiranja i realizacije preventivnih aktivnosti u cilju sprečavanja nasilja u radu sa učenicima, roditeljima i nastavnicima.

Priručnik za vaspitače „Vrtić kao sigurno i podsticajno okruženje za učenje i razvoj dece“ koji je nastao u okviru istoimenog projekta ističe značaj rane prevencije, obezbeđivanje sigurnog i podsticajnog okruženja, okruženja u kojem će se sva deca osećati prihvaćeno i uvaženo i u kojem će svako dete imati mogućnosti za učenje i razvoj.