completion 2021 09 09t155020.274Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je u saradnji sa Kancelarijom Saveta Evrope u Beogradu, u okviru projekta „Prevencija i borba protiv trgovine ljudima u Srbiji“, izradilo je revidiranu listu indikatora za preliminarnu identifikaciju učenika koji su potencijalne žrtve trgovine ljudima.

Ova aktivnost deo je napora Ministarstva na unapređivanju i obezbeđivanju uslova za podsticajno odrastanje i razvoj učenika i zaštitu od svih oblika nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja.

Trgovina ljudima jeste najteži i najklompleksniji oblik nasilja i krivično delo kome deca i mladi mogu biti izloženi, a njeno sprečavanje podrazumeva intersektorsku saradnju. Zbog toga je važno osigurati blagovremeno otkrivanje mogućnosti da neke dete bude žrtva trgovine ljudima. Kako bi se to postiglo neophodno je da nastavnici, stručni saradnici i timovi u ustanovama obrazovanja i vaspitanja imaju specifična znanja i veštine iz ove oblasti kao i da su im na raspolaganju instrumenti za procenu rizika i rano otkrivanje potencijalnih žrtava trgovine decom i mladima.

Na reviziji indikatora za preliminarnu identifikaciju žrtava trgovine ljudima radila je posebno formirana Radna grupa, a potreba za revizijom je nastala na osnovu analize upotrebe postojeće liste indikatora i neophodnosti da se ona unapredi i učini efikasnijom za korišćenje u sistemu obrazovanja.

Radnu grupu za reviziju indikatora za preliminarnu identifikaciju žrtava trgovine ljudima su činili predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva zdravlja, Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, predstavnici Kancelarije Saveta Evrope u Beogradu, predstavnici stukovnih udruženja – Društva direktora škola Srbije, Pedagoškog društva i Društva psihologa Srbije, kao i predstavnici ispred nevladinog sektora – udruženja Astra i Atina i naravno predstavnici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Indikatori su revidirani u cilju osnaživanja zaposlenih u ustanovama obrazovanja i vaspitanja za rano prepoznavanje i procenu rizika da je učenik potencijalna žrtva trgovine. Obezbeđivanje pouzdanih i specifičnih indikatora za preliminarnu identifikaciju učenika koji su u riziku da postanu žrtve trgovine ljudima i definisanje jasnih i operativnih procedura postupanja u slučajevima sumnje ili saznanja o trgovini doprineće unapređivanju kapaciteta sistema obrazovanja u borbi protiv trgovine ljudima.

U narednom periodu planira se izrada priručnika i realizacija obuke za prosvetne savetnike radi unapređivanja podrške ustanovama obrazovanja i vaspitanja u primeni indikatora i zaštiti učenika od trgovine ljudima.

Listu indikatora za preliminarnu identifikaciju učenika koji su potencijalne žrtve trgovine ljudima možete preuzeti ovde.

Preuzeto sa: MPNTR