dscn9110Srpska akademija nauka i umetnosti (SANU) donirala je Gimnaziji u Ivanjici 22.11.2021. godine više od 200 novih knjiga, monografija, enciklopedija, sabranih dela…

Srpska akademija nauka i umetnosti, poput nacionalnih akademija u drugim sredinama i primereno obavezama i zadacima, predstavlja instituciju svojevrsnog tradicionalizma i gotovo poželjne konzervativnosti. Međutim, samo tradicija koja je spremna da se samosvesno menja u osluškivanju vremena i potreba sredine iz koje je potekla, ima šansu dugotrajnosti – iskustvo koje SANU ima.

Stoga SANU zahteva odnos koji poštuje njene ustaljene i ustanovljene mehanizme, građene na iskustvu, mudrosti i greškama prethodnika.

Ali SANU zahteva i odnos koji će joj omogućiti da uoči i prepozna prelomne trenutke u tokovima vremena i prekidima ili ubrzanjima istorijskih i društvenih zbivanja, naučnim i umetničkim tokovima i, u meri u kojoj može, učestvuje u promeni okolnosti i običaja koji usporavaju ili relativizuju aktivnosti i uloge koje SANU ima i vrši u ovoj sredini i u određenom vremenu.

Iako definisana kao „najviša naučna i umetnička ustanova u Republici Srbiji“, SANU je u ispunjavanju svoje uloge i zadataka uvek imala svest da je deo mreže organizacija i pojedinaca i da je neophodno da stalno produbljuje otvorenu i iskrenu komunikaciju sa postojećim državnim, nacionalnim, naučnim, umetničkim, obrazovnim i drugim institucijama. Ukratko, SANU radi u sredini i za sredinu koja ju je iznedrila na osnovama koje su utemeljili njeni osnivači 1841. godine, obogaćujući svoje sadržaje i pravce delovanja kada prevagne uverenje da je to na dobrobit „naroda Republike Srbije i države“, kako najpreciznije navodi Zakon o SANU.                                   

VLADIMIR S. KOSTIĆ, predsednik Srpske akademije nauka i umetnosti

Zadužbina Ivgrbstari e1321819290293e Andrića iz Beograda, iz fonda slobodnih autorskih primeraka izdvojila je 50 knjiga sa izdanjima Andrićevih dela za potrebe biblioteke Gimnazije u Ivanjici.

Dom kulture “Mihajlo Pupin„ iz Idvora poklonio je školi ilustrovane monografije o životu i delu Mihajla Pupina. Ova knjiga, pisana prvenstveno za mlade, treba da bude još jedan od podsticaja da Mihajlo Pupin, jedna od najznamenitijih ličnosti srpske nauke i istorije, dobije odgovarajuće mesto u školskim programima.