latinica | ћирилица

Komisije

  1. Komisija za šifrovanje -3 člana van struke
  2. Komisija za dešifrovanje -3 člana van struke
  3. Komisija za ocenjivanje (Crtanje, Slikanje, Vajanje) -3 člana za svaki ispit posebno (po jedan profesor koji nije učestvovao u pripremanju kandidata za prijemni ispit i dva eksterna člana)
  4. Komisija za postavku zadatka -Komisiju čini komisija za ocenjivanje
  5. Komisija za žalbe -Direktor, Pomoćnik direktora i Sekretar škole

 Dinamika prijemnog ispita

            21. i 22. maj, od 9h do 14h predaja dokumenata: prijava sa upisanim brojem telefona kandidata, , đačka knjižica sa identifikacionim brojem kandidata i overenom fotografijom – na uvid, lekarsko uverenje, izvod iz matične knjige rođenih.
            2. jun u 18h: U Školi će biti istaknut spisak kandidata po azbučnom redosledu sa rasporedom polaganja po učionicama.
            3. jun u 18h : Komisija za postavku zadataka svim grupama kandidata aranžira postavku za crtanje u prostorijama gde će se polagati prijemni ispit. Prostorije se nakon toga zaključavaju.
            4. jun, Crtanje: (9h)Učenike treba prozvati i u spisku naznačiti prisutne. Učenici koji zakasne sačekaće u hodniku ili drugom neutralnom prostoru, prema preporuci dežurnog nastavnika, završetak prozivke i priključiti se grupi uz naknadnu identifikaciju. Kandidati koji nemaju đačku knjižicu sa overenom fotografijom ne mogu pristupiti polaganju.  Treba proveriti da li u grupi ima hendikepirane dece, te im posvetiti posebnu pažnju.  Dežurni nastavnik kandidatima pročita objašnjenje i uputstvo za izradu zadatka koje je uradila stručna komisija.  Radi se 4 školska časa, bez pauze (180 min.) Učenici mogu izlaziti do toaleta, a  ukoliko nekome pozli, pozvati dežurnog nastavnika.  Učenike treba upozoriti da prilikom odlaska pogledaju raspored rada za sledeći dan.  Profesor treba da podeli koverte sa ceduljama tek kada učenik završi rad.  Jedna cedulja se pred učenikom stavlja u koverat, koverat se lepi i sjedinjuje heftanjem sa radom.
            Po završetku ispita, Komisija za šifriranje obavlja svoj rad nakon čega se radovi prenose u fiskulturnu salu.  Sledi komisija za ocenjivanje.  Svaki član komisije unosi ocenu rada po kriterijumima za ocenjivanje u zbirnu listu za ocenjivanje i potpisuje je.  Zbirnu listu za ocenjivanje potpisuje i predsednik Komisije.  Sledećeg dana u 10h svaki član komisije za ocenjivanje diktira ocene radova prilikom unošenja u kompjuter. Nakon toga proveravaju zajedno sa operaterima odštampane spiskove sa unetim ocenama i potpisuju ih.  Proces završava Komisija za dešifrovanje, nakon koje se finalni podaci prvog dela prijemnog ispita unose u kompjuter.
5.jun, Slikanje (9h) -Ista procedura kao prethodnog dana.
6.jun, Vajanje (9h) -Dežurni nastavnik kandidatima pročita objašnjenje i uputstvo za izradu zadataka.  Radi se  4 školska časa (180 min), bez pauze.  Predložak za vajanje dobija se na dan ispita od Ministarstva prosvete i sporta Republike Srbije.  Taj deo zadatka sastoji se od rada u glini.  Fotografije predloška koje učenici vide kao dvodimenzionalnu površinu treba transponovati u trodimenzionalne oblike (u vidu prostornog rešenja po sopstvenom nahođenju). Učenicima je ostavljena sloboda da prilikom prenošenja dvodimenzionalnih oblika u trodimenzionalne unesu i neke svoje lične interpretacije gledanog dela kao predloška. Učenici će raditi na priloženoj kartonskoj podlozi na kojoj će rad ostati.  Kada završe svoj rad popuniće cedulju, zalepiti koverat i staviti ga ispod rada na mesto koje mora biti suvo.
Po završetku ispita, Komisija za šifriranje papir sa šifrom špenadlom sjedini sa radom. Nakon Komisije za šifriranje, video-kamerom, uz prisustvo dežurnog člana, snimaju se svi radovi (sa šiframa i iz svih uglova).  Proces se dalje odvija kao u prva dva dana (rad Komisije za ocenjivanje, Komisije za unošenje podataka u kompjuter i Komisije za dešifrovanje).  Po završetku rada komisije za ocenjivanje vrši se ponovno snimanje radova, ali ovog puta samo iz jednog ugla (tako da se vidi šifra).  Po završetku posla, radovi se prenose u fiskulturnu salu.  Nikome nije dozvoljeno da u toku rada ulazi u učionicu bez odobrenja direktora.
8.jun, 7h: Isticanje preliminarnih rezultata prijemnog ispita.
8.jun, od 9-12h: Omogućiće se razgledanje svih radova sa proverom unetih bodova u preliminarnoj listi.
            Žalbe na eventualne neregularnosti u odnosu na Pravilnik mogu se ulagati do 12h narednog dana u odnosu na održani deo Prijemnog ispita (za crtanje do 12h 5.6.2010, za slikanje do 12h 6.6.2010., za vajanje do 12h 7.6.2010.) i za unošenje bodova u bodovne liste do 16h 8.6.2010. (žalbe na vrednovanje radova od strane komisije za ocenjivanje se ne mogu ulagati).
            Komisija za žalbe daje odgovor za svaki predviđeni rok za žalbe do 18h tekućeg dana
            9.6.2010., 8h  : Isticanje konačnih rezultata prijemnog ispita.
            10.6.2010., od 09-14h  : kandidati koji su položili prijemni ispit predaju svedočanstvo osnovne škole i popunjavaju listu željenih obrazovnih profila .
            11.6.2010. do 9h  : Isticanje konačnih lista po obrazovnim profilima.
            11.6.2010., od 09-14h  : upis učenika u obrazovne profile u koje su raspoređeni.
Smatraće se da su, kandidati koji u ovom terminu ne potvrde upis, odustali od upisa i potrebno je da se prijave u svojim osnovnim školama za polaganje kvalifikacionog ispita.
            15.6.2010. Dostavljanje konačnih lista upisanih učenika školi „Tehnoart Beograd“.
            30.6.2010., od 09-14h  : podizanje radova crtanja i slikanja. Rad iz vajanja se ne može podići. Posle ovog roka radovi se ne čuvaju.

 Materijal

Škola obezbeđuje papir za crtanje, papir za slikanje i glinu za vajanje (oko 1000g). Učenici obezbeđuju olovke za crtanje, tempera boje i četke za slikanje, kao i male špahtle za vajanje.

Ko je na mreži: 106 gostiju i nema prijavljenih članova