Standardi srednja skola

 

Opšte standarde postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja i srednjeg stručnog obrazovanja i vaspitanja u delu opšteobrazovnih predmeta usvojio je Nacionalni prosvetni savet Republike Srbije u oktobru 2013. godine.

Pravilnik o opštim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja i srednjeg stručnog obrazovanja u delu opšteobrazovnih predmeta objavlјen je u „Službenom glasniku RS“, br. 117/2013 od 30.12.2013. godine, a stupio je na snagu 7.1.2014. godine.

Priručnici za osam nastavnih predmeta treba da omoguće nastavnicima primenu obrazovnih standarda u učenju. U njima su objašnjeni osnovni pojmovi u vezi sa međupredmetnim i predmetnim kompetencijama učenika i standardima. Zadaci u priručnicima ilustruju veliki broj standarda pružajući osnovne informacije nastavnicima o mogućnostima vrednovanja obrazovnih postignuća učenika.