latinica | ћирилица

razvojPodsećamo uvažene kolege da pri samovrednovanju kvaliteta rada treba da koriste Pravilnik o standardima kvaliteta rada ustanove.

Kako bismo vam olakšali samovrednovanje kvaliteta rada, ali i obavljanje pedagoško-instruktivnog rada, objavljujemo obrazac koji smo prošle školske godine kreirali za potrebe rada savetnika – spoljnih saradnika. Napominjemo da je Pravilnikom o vrednovanju kvaliteta rada ustanove predviđeno da  se u drugom ciklusu spoljašnjeg vrednovanja, koji počinje ove školske godine i traje narednih šest godina, svaki pokazatelj procenjuje na nivou od 1 do 4.

 

Standardi kvaliteta rada ustanove predstavljaju složene iskaze o kvalitetnoj praksi ili uslovima u kojima ona može biti ostvarena.

Za opisivanje standarda koriste se pokazatelji koji predstavljaju definicije pomoću kojih se procenjuje ostvarenost standarda.

U procesu vrednovanja utvrđuje se u kojoj meri su prisutni pokazatelji koji opisuju standard. Stepen prisutnosti pokazatelja se procenjuje u odnosu na učestalost pojavljivanja prilikom posmatranja procesa rada u toku postupka vrednovanja i u odnosu na kvalitet zastupljenosti u praksi, dokumentaciji i drugim izvorima dokaza.

Prisutnost pokazatelja se procenjuje na skali 1 do 4, pri čemu 4 označava da je pokazatelj prisutan u potpunosti, 3 da je pokazatelj prisutan u većoj meri, 2 da je pokazatelj prisutan u manjoj meri i 1 označava da pokazatelj nije prisutan.

Ostvarenost standarda predstavlja meru ispunjenosti propisanog standarda kvaliteta. Nivo ostvarenosti standarda se izražava kao aritmetička sredina mere prisutnosti svih pokazatelja u okviru istog standarda.

Postoje četiri nivoa ostvarenosti standarda i oni su iskazani na skali od 1 do 4, pri čemu 4 označava najviši nivo ostvarenosti.

Nivo 4 označava da je u potpunosti ostvaren standard i predstavlja vrednost aritmetičke sredine mere prisutnosti pokazatelja od 3,51 i 4,00.

Nivo 3 označava da je standard ostvaren u većoj meri i predstavlja vrednost aritmetičke sredine mere prisutnosti pokazatelja od 2,51 do 3,50.

Nivo 2 označava da je standard ostvaren u manjoj meri i predstavlja vrednost aritmetičke sredine mere prisutnosti pokazatelja od 1,51 do 2,50.

Nivo 1 označava da standard nije ostvaren i predstavlja vrednost aritmetičke sredine mere prisutnosti pokazatelja od 1,00 do 1,50.