latinica | ћирилица
euZavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja objavio je publikaciju u kojoj su predstavljeni načini obezbeđivanja kvaliteta rada u obrazovnovaspitnim i vaspitnoobrazovnim ustanovama u Evropi. Izdvajamo deo: 
[...]  Samovrednovanje ustanove uvedeno je u obrazovni sistem u našoj zemlji 2003. godine. Eksterna evaluacije 2009. godine, ali se u potpunosti implementira od 2012. godine. Prvi ciklus se završava u 2017. godini i, prema podacima kojima raspolaže Zavod, izvesno je da će sve obrazovne ustanove škole biti evaluirane u planiranom roku. 
EURYDICE izveštaj pod nazivom Obezbeđivanje kvaliteta u obrazovanju – politike i pristupi evaluaciji škola u Evropi govori o praksama spoljašnjeg vrednovanja i samovrednovanja škola u evropskom obrazovnom kontekstu. Izveštaj daje pregled sistema za evaluaciju škola u osnovnom i obaveznom opštem srednjem obrazovanju i obuhvata sve države članice EU, kao i Island, BJR Makedoniju, Norvešku i Tursku.
U publikaciji možete saznati sledeće:

Kakav je status eksterne evaluacije u zemljama koje su učestvovale u istraživanju?
Koje organizacije/organi sprovode eksternu evaluaciju?
Na osnovu kojih merila se vrednuje?
Kako izgledaju postupci eksternog vrednovanja?
Šta su posledice vrednovanja?
Kako se koriste rezultati i informiše javnost?
Koje su potrebne kvalifikacije za posao eksternih evaluatora i na koji način se obučavaju?
Kakav je status samovrednovanja?
Ko su učesnici u samovrednovanju?
Koje mere podrške su dostupne školama za potrebe samovrednovanja?
Kako se upotrebljavaju rezultati i informiše javnost?
Publikacija takođe sadrži i rečnik pojmova i pregled nacionalnih sistema evaluacije (nacionalni profili).

          Pročitajte članak u celosti  i publikaciju ovde.