latinica | ћирилица

pergamentPrema članu 52 Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju, škola je dužna da vodi letopis za svaku školsku godinu. Letopis sadrži pisane podatke o aktivnostima škole i realizaciji obrazovnovaspitnog rada. U godišnjem planu rada navodi se ko je zadužen za vođenje letopisa.

Škola do 1. oktobra za tekuću školsku godinu na svojoj internet strani objavljuje publikaciju. Škola je dužna da ima svoju internet stranu. Škola u publikaciji predstavlja program i organizaciju rada, u skladu sa godišnjim planom rada, kao i prava i dužnosti učenika, pravila ponašanja, kućni red i druge podatke od značaja za predstavljanje škole. Ukoliko postoje mogućnosti, škole mogu učenicima podeliti publikaciju i u štampanom obliku.