latinica | ћирилица

ocenjivanje
Iako zbog pandemije nastavu u drugom i trećem ciklusu obrazovanja organizujemo na daljinu, pravilnici o ocenjivanju i standardima kvaliteta rada su i dalje na snazi, baš kao i sva pedagoška načela koja, bez obzira na koji način radimo, treba da poštujemo.

 Podsećamo vas na sledeće:
- kriterijumi ocenjivanja treba da budu usklađeni sa redukovanim programima i planovima rada, obrazovnim standardima i pravilnicima o ocenjivanju;
- u globalnim i operativnim planovima rada i pripremama za časove nastavnika treba da budu vidljive raznovrsne tehnike i metode u ocenjivanju;


- jedan od suštinskih principa ocenjivanja se odnosi na uvažavanje individualnih razlika, potreba, uzrasta, prethodnih postignuća i trenutnih uslova u kojima se ocenjivanje odvija;
- kriterijumi ocenjivanja se definišu na nivou stručnog veća, a usvaja ih pedagoški kolegijum;
- kriterijumi ocenjivanja treba da budu dostupni svima, a naročito učenicima, jer im oni pomažu u tome da sebi postavljaju ciljeve u učenju (što je jedan od pokazatelja kvaliteta rada u propisanoj oblasti vrednovanja „Nastava i učenje”), ali i da kritički procenjuju svoj napredak i napredak ostalih učenika (pokazatelji 2.4.4. i 2.4.5. u propisanom okviru kvaliteta rada);
- ocena je javna i saopštava se učeniku odmah po dobijanju sa obrazloženjem koje sadrži preporuku koje aktivnosti učenik treba da preduzme u daljem radu;
- pri zaključivanju ocena valja imati na umu da ocena ne može da bude MANJA od aritmetičke sredine, što znači da nastavnik može da predloži kao zaključnu bilo koju ocenu koju je bilo kojom tehnikom ocenjivanja učenik dobio, a da ona nije manja od aritmetičke sredine (npr. ocene učenika su 2, 3, 4, 4; a aritmetička sredina je 3,25, što znači da učenik ne može da ima manje od 3, a može, a ne mora,  da ima i zaključnu ocenu 4, ukoliko je nastavnik, kao kompetentno lice koje kontinuirano prati rad i napredovanje učenika, procenio da je učenik, napredujući svojim tempom, na odgovarajući način savladao propisano gradivo);
- učenik i  njegov roditelj ili zakonski zastupnik imaju pravo da podnesu prigovor u skladu sa Zakonom, a ocena može da se poništi ukoliko se utvrdi da nastavnici nisu primenjivali sve zakonom i podzakonskim aktima propisane odredbe u vezi sa kriterijumima ocenjivanja, svrhom i principima ocenjivanja, načinom i postupkom ocenjivanja, rasporedom pismenih zadataka i pismenih provera, inicijalnim procenjivanjem, sumativnim i formativnim ocenjivanjem, evidentiranjem uspeha učenika i obaveštavanjem o njemu;
- to što radimo u izmenjenim uslovima ne znači da ne treba da se trudimo  da i dalje što više i češće diferenciramo i individualizujemo nastavu i da način rada i  nastavne materijale prilagođavamo individualnim karakteristikama svakog učenika (pokazatelj 2.2.2), pri tome vodeći računa i o tome da svaki učenik treba da ima priliku da bude uspešan (što je propisano standardima kvaliteta rada), ali da ima i mogućnost izbora u vezi sa načinom obrade teme, oblikom rada ili materijala (pokazatelj 2.5.4);
- u osnovnoj školi, pismene provere znanja se planiraju i objavljuju (u dnevniku, na oglasnoj tabli, sajtu škole, u virtuelnim učionicama...) na početku svakog polugodišta (najkasnije do kraja treće nastavne nedelje u svakom polugodištu), s tim da su dozvoljene  dve pismene provere nedeljno, a samo jedna u danu;

- u srednjoj školi, raspored pismenih provera dužih od 15 minuta upisuje se u dnevnik rada i objavljuje se za svako odeljenje na oglasnoj tabli škole, odnosno na zvaničnoj internet strani škole četiri puta u toku školske godine prema godišnjem planu rada škole, pri čemu treba voditi računa da su u SŠ dozvoljene tri provere u toku jedne nedelje, ali samo jedna provera dnevno; 
- odeljenjski starešina je dužan da prati da li se pismeni zadaci i pismene provere, duže od 15 minuta, ostvaruju u skladu sa rasporedom i da blagovremeno ukazuje direktoru i nastavnicima na obavezu poštovanja i propisani broj provera;
- nastavnik je dužan da obavesti učenike o sadržajima programa nastave i učenja koji će se pismeno proveravati prema rasporedu najkasnije pet dana pre provere;
- rezultati pismene provere postignuća u trajanju do 15 minuta evidentiraju se u pedagoškoj dokumentaciji radi praćenja postignuća učenika na kraju programske celine ili na kraju polugodišta i takve provere se ne ocenjuju brojčano, ali mogu da se uzmu u obzir pri utvrđivanju zaključne ocene učenika, a u najboljem interesu učenika;
- učenik u toku časa može da bude samo jedanput ocenjen za usmenu ili pismenu proveru postignuća;
- ocena iz pismene provere upisuje se u dnevnik u roku od osam (8) radnih dana od dana provere, u suprotnom, pismena provera se poništava;
- ako postoje korekcije rasporeda pismenih provera znanja, učenici o tome treba da budu obavešteni blagovremeno, a najmanje pet dana unapred;
- ocena sa pismene provere može biti poništena i učeniku koji nije zadovoljan ocenom, a obavezno se poništava ako više od polovine učenika jednog odeljenja dobije nedovoljnu ocenu;
- pre organizovanja ponovljene pismene provere, nastavnik je dužan da održi dopunsku nastavu, odnosno dopunski rad;
- učenik i roditelj imaju pravo uvida u pisani rad, kao i pravo na obrazloženje ocene; 
- ne postoji zakonska mogućnost da se znanje učenika proverava vikendom i pod bilo kakvim drugim okolnostima mimo školskih programa koje su usvojili školski odbori i mimo stručnih uputstava Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja o organizovanje nastave u vanrednim okolnostima;

- ne mogu se smatrati uspešnim časovi na kojima se učenicima pošalju linkovi ka snimljenim časovima, sa zahtevom da se zadaci prepišu - nastavu treba organizovati u realnom vremenu, uživo, a ako ne postoje tehničke mogućnosti, nastavu na daljinu takođe treba prilagođavati individualnim karakteristikama učenika, koristeći raznovrsne postupke za motivisanje učenika i uvažavajući njihove različitosti i prethodna postignuća;

- ocenjivanje se ostvaruje primenom različitih metoda i tehnika, koje nastavnik bira u skladu s kriterijumima ocenjivanja i prilagođava potrebama i razvojnim specifičnostima učenika; 

- pri organizovanju dolaska u školu radi provere znanja, neophodno je poštovati uputstvo Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog rada o dolasku u manjim grupama, uz uvažavanje svih epidemioloških mera. 

 U drugom članku će biti objavljene sugestije u vezi sa organizovanjem nastave i učenja u izmenjenim uslovima za rad. 

Preuzmite: