mdljpPovodom Međunarodnog dana ljudskih prava 10. decembra, u Osnovnoj školi „Mićo Matović“ u Katićima, realizovana je posebna aktivnost. U pomenutu aktivnost bili su uključeni svi učenici škole od prvog do osmog razreda.

Njen cilj bila je promocija navedenog Međunarodnog dana u školi, podizanje svesti o važnosti ljudskih prava, kao i podsticanje stvaranja kritičkog mišljenja kod učenika. Takođe, jedan od ciljeva bilo je i uključivanje platforme Microsoft Teams u rad.

U saradnji sa nastavnicima, učenici mlađih razreda izdvojenih odeljenja Šarenik, Bela Crkva i Ravna Gora, kao i učenici mlađih razreda matične škole izrađivali su edukativne panoe sa papirnim modelima šaka na kojima su ispisani najvažniji članovi Povelje o pravima deteta, od kojih su najistaknutiji bili prava na život, privatnost i porodicu, pravo na odmor i slobodno vreme, kao i pravo na obrazovanje, slobodu i sigurnost.

Učenici starijih razreda svoje znanje o navedenoj temi iskazali su literarnim putem iznoseći kritičke stavove i lična shvatanja prava kao i činjenice da su postulati na kojima Povelja počiva od izuzetnog značaja.

Kroz platformu Microsoft Teams, grupa nastavnika održala je kraće predavanje na pomenutu temu i upoznala učenike sa Univerzalnom deklaracijom o ljudskim pravima. Brojnim pitanjima učenici su pokazali radoznalost i želju da nauče nešto novo.

Veliko interesovanje i izuzetan trud učenika rezultirali su izradom video-snimka putem gorepomenute platforme. Takođe, učenici su pokazali spremnost na aktivno vršnjačko učenje i timski rad. Tokom trajanja aktivnosti razvijali su i brojne međupredmetne kompetencije (komptencija za učenje, komunikacija, saradnja, estetička kompetencija, digitalna kompetencija).

Uz veliku pomoć svih nastavnika, organizatori aktivnosti povodom Međunarodnog dana ljudskih prava bili su Marina Cvetković, nastavnik srpskog jezika i književnosti i Aleksandar Čolović, nastavnik matematike i informatike.
Pomenuta aktivnost samo je jedan od koraka koji će u ovoj školi biti sprovedeni u cilju pobuđivanja, sticanja i negovanja svesti o ljudskim pravima.

Video snimak pogledajte n alinku: https://youtu.be/pesC738ATDs

Marina Cvetković,
nastavnik srpskog jezika i književnosti