Upis u osnovnu školu školske 2017/18. godine

Delatnost osnovnog obrazovanja i vaspitanja obavlja osnovna škola, i to:
 1. osnovna škola;
 2. osnovna škola za obrazovanje odraslih;
 3. osnovna muzička škola;
 4. osnovna baletska škola;
 5. osnovna škola za učenike sa smetnjama u razvoju.
Obrazovno-vaspitni rad u školi ostvaruje se na osnovu školskog programa, u skladu sa Zakonom.
Osnovna škola ostvaruje školski program, a može da ostvaruje i individualni obrazovni plan za učenike i odrasle sa smetnjama u razvoju, individualan program srpskog jezika, odnosno jezika nacionalne manjine za učenike koji ne poznaju jezik na kome se izvodi nastava, školski program za muzičko i baletsko obrazovanje, školski program za obrazovanje odraslih, vaspitni program za učenike u školi sa domom i druge programe, u skladu sa posebnim zakonom.

Upis učenika u osnovnu školu

Upis učenika u osnovnu školu obavlja se u skladu sa članom 98. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.
U prvi razred osnovne škole upisuje se svako dete koje do početka školske godine ima najmanje šest i po, a najviše sedam i po godina.
U školsku 2017/2018. godinu upisuju se deca koja su rođena u periodu od 1.03.2010. do 28.02.2011. godine.

Odabir osnovne škole

Deca se upisuju u školu po teritorijalnom principu, ali postoji mogućnost da roditelj izabere i drugu školu.
Škola je dužna da upiše svako dete sa područja škole. Škola može da upiše i dete sa područja druge škole, na zahtev roditelja, u skladu sa mogućnostima škole.
Roditelj, odnosno staratelj može da izabere osnovnu školu u koju će da upiše dete podnošenjem zahteva izabranoj školi najkasnije do 1. februara tekuće kalendarske godine u kojoj se vrši upis.

Dokumentacija potrebna za upis

Dokumentacija koju je potrebno priložiti prilikom upisa u prvi razred osnovne škole jeste:
 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • uverenje o pohađanju pripremnog predškolskog programa,
 • dokaz o zdravstvenom pregledu deteta i
 • dokaz o prebivalištu roditelja.
Izuzetno, deca iz osetljivih društvenih grupa mogu da se upišu u školu, bez dokaza o prebivalištu roditelja i potrebne dokumentacije.

Upisni period

Vreme u koje škole vrše upis dece u prvi razred nije utvrđeno propisima, ali je period od početka aprila (01. april) do kraja maja svake godine u školskoj praksi tradicionalno namenjen upisu deceu narednu školsku godinu.

Ispitivanje deteta upisanog u školu

Ispitivanje deteta, uzrasta od šest do sedam i po godina, upisanog u školu vrše psiholog i pedagog škole na maternjem jeziku deteta, primenom standardnih postupaka i instrumenata, preporučenih od nadležnog zavoda, odnosno ovlašćene stručne organizacije.
Ako ne postoji mogućnost da se ispitivanje deteta vrši na maternjem jeziku, škola angažuje prevodioca na predlog nacionalnog saveta nacionalne manjine.
Ispitivanje dece sa motoričkim i čulnim smetnjama vrši se uz primenu oblika ispitivanja na koji dete može optimalno da odgovori.

Individualni obrazovni plan i dodatna podrška u obrazovnju i vaspitanju

U postupku ispitivanja deteta upisanog u školu, škola može da utvrdi potrebu za donošenjem individualnog obrazovnog plana (IOP) ili dodatnom podrškom u obrazovanju.
Ako dodatna podrška zahteva finansijska sredstva, pokreće se postupak kroz proceduru upućivanja pismenog zahteva – obrazac br 1, izabranom lekaru deteta nadležnog doma zdravlja radi procene potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene ili socijalne podrške koje utvrđuje interresorna komisija (IRK).
Bliže uslove za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene ili socijalne podrške učeniku, sastav i način interesorne komisije propisan je Pravilnikom o dodatnoj obrazovnoj, zdravstvenoj i socijalnoj podršci detetu i učeniku („Službeni glasnik RS“, broj 63/2010).

Bliža uputstva za utvrđivanje prava na individualni obrazovni plan, njegovu primenu i vrednovanje, propisana su Pravilnikom o bližim uputstvima za utvrđivanje prava na individualni obrazovni plan, njegovu primenu i vrednovanje („Službeni glasnik RS“, broj 76/2010).

Raniji upis deteta u prvi razred i provera spremnosti za polazak u školu

Dete starosti od šest do šest i po godina upisuje se u prvi razred nakon provere spremnosti za polazak u školu. Proveru spremnosti deteta vrši psiholog škole primenom standardnih postupaka i instrumenata, preporučenih od nadležnog zavoda, odnosno ovlašćene stručne organizacije.
U postupku provere spremnosti na osnovu mišljenja psihologa škola može da preporuči:
 1. upis deteta u prvi razred; ili
 2. odlaganje polaska deteta u školu za godinu dana, uz pohađanje obaveznog pripremnog predškolskog programa.
Roditelj, odnosno staratelj deteta, kome je preporučeno odlaganje polaska deteta u školu za godinu dana, može da podnese zahtev komisiji škole za ponovno utvrđivanje spremnosti za upis u školu. Komisiju čine: psiholog, pedagog, učitelj i pedijatar deteta. Komisija škole primenom standardnih postupaka i instrumenata, može da odobri upis deteta ili da potvrdi odlaganje upisa deteta za godinu dana.

Kasniji upis deteta u prvi razred

Ako dete starije od sedam i po godina zbog bolesti ili drugih razloga nije upisano u prvi razred, može da se upiše u prvi ili odgovarajući razred na osnovu prethodne provere znanja.

Upis u školu za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju

U školu za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju mogu da se upišu deca na osnovu mišljenja interresorne komisije za procenu, a na osnovu procene potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene ili socijalne podrške učeniku, uz saglasnost roditelja.

Upis u osnovnu muzičku, odnosno baletsku školu

U prvi razred osnovne muzičke, odnosno baletske škole, upisuje se učenik osnovne škole koji položi prijemni ispit, u skladu sa posebnim zakonom.

Evidencija upisa i kaznene odredbe

Jedinica lokalne samouprave vodi evidenciju i obaveštava školu i roditelje, odnosno staratelje o deci koja su stasala za upis i koja su upisana u školu.
Novčanom kaznom od 5.000 do 25.000 dinara kazniće se za prekršaj roditelj, odnosno staratelj ako namerno ili bez opravdanog razloga ne upiše dete u osnovnu školu ili ako dete bez opravdanih razloga ne pohađa nastavu u osnovnoj školi.

Upis stranih državljana i lica bez državljanstva

Strani državljanin i lice bez državljanstva upisuju se u školu i ostvaruju pravo na obrazovanje pod istim uslovima i na način propisan zakonom za državljane Republike Srbije. Za strane državljane i lica bez državljanstva, kao i za prognana i raseljena lica koja ne poznaju jezik na kome se izvodi obrazovno-vaspitni rad ili pojedine programske sadržaje od značaja za nastavak obrazovanja, škola organizuje učenje jezika, odnosno pripremu za nastavu i dopunsku nastavu, po posebnom uputstvu, u skladu sa propisom koji donosi ministar.
Dete i učenik državljanin neke od evropskih zemalja, dok boravi u Republici Srbiji, ima pravo da pohađa nastavu maternjeg jezika i kulture, besplatno pod uslovom reciprociteta ili na teret roditelja, u prostorijama ustanove koju odredi organ jedinice lokalne samouprave.